Hírlevél

Munka közben

altalanos szerzodesi feltetelek

1. Bevezető, általános rendelkezések: 

Köszönjük, hogy meglátogatta cégünk, az Odpam Kft. Mitbach konyhastúdióját.
 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) az Odpam Kft. (a továbbiakban: Vállalkozás) által működtetett mitbach konyha stúdió által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő megrendelő (továbbiakban Megrendelő) és az ODPAM Kft (továbbiakban Vállalkozás) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Vállalkozás és Megrendelő a továbbiakban együttesen: Felek) 
A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország illetve az EU területén nyújtott minden olyan szolgáltatásra, amely a Felek megállapodása alapján  történik. A Felek közötti jogviszonyokat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk”) szabályozza. 

A Vállalkozás adatai: 

Név: Odpam Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhely: 1194 Budapest, Kócsag u. 41. 
Cégjegyzékszám: 01-09-975993 
Adószám: 23738256-2-43

Számlaszám: MagNet Magyar Közösségi Bank 16200120-00182867-00000000 

E-mail: info@mitbach-kitchen.com; mitbachkonyha@gmail.com; konyha.mitbach1@gmail.com

Mobil: 36-30/472-7095, 36-30/487-1809


A vásárlás menete, megrendelés: 

A mitbach konyha stúdióban tervezői egyeztetés után elkészített 3D színes látványterv alapján az elkészült árajánlat szerint Megrendelő megrendeli a kiválasztott bútorokat.

A látványtervet Vállalkozó csak megrendelést követően (külön díjazás nélkül), vagy a tervezési díj megfizetése után adja ki elektronikus, vagy nyomtatott formátumban Megrendelő részére.

Vállalkozó megrendelés esetén minden esetben (külön díjazás nélkül) helyszíni felmérést végez azon munkaterületen, ahová Megrendelő a magrendelt bútort beépíttetni kívánja. Megrendelés létrejötte előtt a Vállalkozó a helyszíni felmérést a felmérési díj megfizetését követően végzi el.

Megrendelés esetén a már kifizetett tervezési, felmérési díjakat a megrendelésben szereplő vállalkozási díjba Vállalkozó beszámítja.

Fizetés :

Megrendelő fizetési kötelezettségeinek készpénzzel, vagy banki átutalással tehet eleget.

Banki átutalás esetén a Vállalkozó számlaszáma:

Magnet Bank: 16200120-00182867-00000000 (Odpam Kft.)

Minden esetben tüntesse fel az átutaláson a nevét és a megrendelés azonosítót!

 

Fizetés esedékessége:

50% előleg megrendeléskor

40% készre jelentéskor

10% átvételkor

A megrendelés érvényességének három konjunktív feltétele van:

·         Megrendelés (Vállalkozási szerződés aláírása mind a két fél részéről.

·         50% előleg befizetése

·         Felmérhető állapotú munkaterület biztosítása

A felsorolt három feltétel bármelyikének hiánya nem teszi semmissé a megrendelést(vállalkozási szerződést), azonban a vállalási határidő számítása csupán a három feltétel egyidejű fennállásától történik.

Az elkészült bútor kiszállítása, átadása, beszerelése csak a készre jelentést követő 40% befizetése után történik.

A Megrendelő még abban az esetben sem gyakorolhatja elállási / felmondási jogát, ha Fogyasztónak minősül. A 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. §-ban foglaltak szerint:

Mivel Vállalkozó termékei - olyan nem előre gyártott termékek, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termékek, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak. 

A Megrendelő jogai és kötelezettségei: 

Kockázat kizárás:

Megrendelő köteles a munkaterületet egyeztetett időpontban Vállalkozó részére biztosítani oly módon, hogy kifejezetten kizárja a más vállalkozókkal (akár más szakmákkal) együtt egy időben azonos helyen történő munkavégzést. Amennyiben Megrendelő a munkaterület kizárólagos használatát nem biztosítja Vállalkozó részére, úgy a kiszállított árukban bekövetkezett mindennemű kár Megrendelőt terheli (kivéve azt az esetet, amikor egyértelműen bizonyítható, hogy a kárt Vállalkozó munkatársai okozták, vagy azt ők elismerik).

Amennyiben a megrendelt áruk helyszíni szerelés a fal vagy födém, talaj fúrásával jár, Megrendelő (amennyiben rendelkezik vele) köteles átadni minden arra vonatkozó dokumentumot, fényképet, rajzot amelyből a falakban, födémben, talajban futó csövek, vezetékek helye meghatározható.

Megrendelő kifejezetten elfogadja azt , hogy  Vállalkozó felelőssége a fúrás közben a falakban, födémben, talajban futó csövekben, vezetékekben bekövetkező esetleges károkra nem terjed ki.

Vállalkozó a megrendelt bútorok, gépek, eszközök helyszíni szerelésekor végzett fúrásokat a falban, födémben, talajban minden esetben Megrendelő kockázatára végzi.

A bútorral együtt rendelt gépeket Megrendelő köteles a szállítás napján azok beépítésétől függetlenül Vállalkozótól átvenni. Az átvett gépekre vonatkozó kárfelelősség az átvételt követően Megrendelőt terheli, kivéve azt az esetet amikor a kár az eszközök beépítésének során Vállalkozás munkatársainak hibájából következik be.


Jótállás, kellékszavatosság, termékszavatosság 

A Vállalkozás a jótállási és szavatossági igények érvényesítése során a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szerint jár el. 

Jótállás
 

A Vállalkozást az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében felsorolt terméktípusokra vonatkozóan jótállási kötelezettség terheli. A jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. 
A jótállás időtartama egy év, amely a termék fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a Vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. 
A Vállalkozás egyes termékekre vonatkozóan a részletes árajánlatában önkéntes jótállást is vállalhat, amelynek időtartama a fenti kormányrendelet szerinti időtartamnál hosszabb is lehet. 
A Vállalkozás az egyes termékekre vonatkozó jótállás időtartamát legkésőbb a termék Fogyasztó általi átvételekor adott jótállási jegyen szereplő adatok útján közli. 

Kellékszavatosság

A Megrendelő hibás teljesítés esetén a Vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint. 

Kellékszavatossági igénye alapján a Megrendelő - választása szerint -: 
a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Vállalkozásnak - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a Megrendelőnek okozott érdeksérelmet; vagy 
b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a Vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a Megrendelőnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. 
A Megrendelő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Megrendelő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Vállalkozás adott okot. 
A Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Vállalkozással. A szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Megrendelő már nem érvényesítheti. 
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Megrendelő igazolja, hogy a terméket a Vállalkozástól vásárolta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után a Megrendelő köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. (Ptk. 6.158.§) 

Termékszavatosság
 

A termék hibája esetén a Megrendelő termékszavatossági igényt érvényesíthet. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. 
Termékszavatossági igényként a Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. Termékszavatossági igényét a Fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. 
A Fogyasztó termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben érvényesítheti. A termék hibáját a Megrendelőnek kell bizonyítania. 
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: 
- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy 
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy 
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. 
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. 
Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan a Megrendelő nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a Megrendelő a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti. 

 A Megrendelő ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.
 

Panaszkezelés és jogérvényesítés 

A Fogyasztó kérdésével, kérésével, illetve panaszával az alábbi módokon fordulhat a Vállalkozáshoz: 

Személyesen: a Vállalkozás címén

ODPAM Kft. (Budapest 1194 Kócsag u. 41.)

Írásban: a Vállalkozás postacímére eljuttatott postai küldeménnyel 
Telefonon: 36-30/472-7095, 36-30/487-1809 

E-mailben: mitbachkonyha@gmail.comkonyha.mitbach1@gmail.com e-mail címre megküldött elektronikus levélben. 
A panaszkezelés során a Vállalkozás a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. rendelkezéseinek megfelelően jár el. 

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek: 
Fogyasztóvédelmi hatóság: A Fogyasztó jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi hatóság hatásköre nem terjed ki a szerződés létrejöttére, érvényességére, joghatásaira és megszűnésére vonatkozó rendelkezések betartásának ellenőrzésére. 
Békéltető testület: Hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell

a) a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
b) a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
c) ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
d) a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
e) a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
f)a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
g) a testület döntésére irányuló indítványt,
h) a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

 

Bírósági eljárás: A Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint. Az ÁSZF-ben nem rögzített kérdésekben a mindenkori hatályos Polgári Törvénykönyv ide vonatkozó rendelkezései, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az irányadóak. Az Odpam Kft-től megvásárolt termékkel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő bármiféle jogvita rendezésére a felek a Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 
 

Vegyes rendelkezések 

A Vállalkozás biztosítja, hogy sem a szerződéskötés során, sem pedig a szerződéskötést követő kapcsolattartáshoz biztosított telefonos ügyintézés során a Fogyasztót a hívásért emelt díj nem terheli. 
A Vállalkozás tájékoztatja a Fogyasztót arról, hogy a Vállalkozásnál nem áll rendelkezésre a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szerinti magatartási kódex. 
A Vállalkozás által működtetett weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért, az esetleges elírásokért a Vállalkozás nem vállal felelősséget. 
Amennyiben a Fogyasztó a weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Vállalkozásnak. Amennyiben Vállalkozás jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására. 
A jelen ÁSZF hatálybalépésének időpontja 2015.12.01. A Vállalkozás fenntartja a jogot az ÁSZF egyoldalú módosítására. Az ÁSZF módosítása esetén az Eladó az új szerződési feltételeket közzéteszi a webáruházon, és a webáruház nyitóoldalán figyelmezteti a felhasználókat a szerződési feltételek módosulásáról és a hatályba lépés időpontjáról. A figyelmeztetés elmulasztása az új ÁSZF hatálybalépését nem érinti 
A Vállalkozás a webáruházon nyújtott szolgáltatások igénybevételét kizárólag jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek között biztosítja, azoktól való eltérés nem lehetséges. 

További kérdése esetén keresse munkatársainkat. 

Budapest, 2015. december 01.

Köszönjük, hogy minket választott! 

 

Honlap készítés